Làm việc từ xa để chống dịch Covid 19_2020

Public Channel / Câu chuyện về Dữ liệu

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. Làm việc từ xa mọi lúc mọi nơi

3. 2 . mOffice làm việc từ xa như thế nào ? Làm việc tại Nhà/ Bên ngoài văn phòng Văn phòng của Bạn INTERNET

6. Liên hệ ■ Tel: 0243 5500 902 / 1900 636 502 ■ Hotline: 0912 113 833 / 0932 208 568 ■ E - Mail: sales@adsose.com ■ Website: http://edata.it - care.vn/

7. E - data  Phương pháp quản lý Dữ liệu 4 . 0  Tăng trên 30 % Năng suất làm việc  90 % Khách hàng Nhật Bản

5. 3 . Gói dịch vụ mOffice Ghi chú: Áp dụng từ 5 user trở lên V P N s e t t i n g T ư ờ n g l ử a đ ặ t t ạ i V ă n p h ò n g B ạ n L à m v i ệ c m ọ i l ú c m ọ i n ơ i A n t o à n - B ả o m ậ t S u p p o r t T h i ế t l ậ p b a n đ ầ u H ỗ t r ợ 2 4 / 7 ( T e l / E m a i l / C h a t )

2. 1 . Vấn đề của Bạn ?  Doanh nghiệp bạn không làm việc được từ xa ?  Doanh nghiệp bạn muốn làm việc từ xa nhưng không biết phải làm như thế nào ?  Doanh nghiệp bạn băn khoăn về chi phí đầu tư thiết bị trong khi có thể chỉ làm việc từ xa trong một thời gian ngắn ? Đơn giản, nhanh chóng và dễ sử dụng với mOffice

4. 2 . mOffice làm việc từ xa như thế nào ? B ạ n c h ỉ c ầ n M á y t í n h / M á y t í n h b ả n g h o ặ c S m a r t p h o n e I n t e r n e t Đ ă n g k ý s ử d ụ n g g ó i V P N C h ú n g t ô i C u n g c ấ p t h i ế t b ị k ế t n ố i t ừ x a T h i ế t l ậ p k ế t n ố i V P N g i ữ a v ă n p h ò n g v à m á y t í n h c ủ a B ạ n H ỗ t r ợ B ạ n s ử d ụ n g 2 4 / 7 ( T e l / E m a i l / C h a t )

Views

 • 2401 Total Views
 • 1766 Website Views
 • 635 Embeded Views

Hành động

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 5 www.adsose.com
 • 22 edata.adsose.com
 • 1 adsose.com
 • 1 edata.it-care.vn
Go to top