Chia sẻ cộng đồng

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔

𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒖𝒚 𝒄𝒂̣̂𝒑 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒎𝒐̣𝒊 𝒍𝒖́𝒄 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒐̛𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?

𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒖𝒚 𝒄𝒂̣̂𝒑 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒎𝒐̣𝒊 𝒍𝒖́𝒄 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒐̛𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?

𝑲𝒆̂́𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒏𝒆̂𝒏 đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒏 𝒉𝒐̛𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝑽𝑷𝑵 - 𝑲𝒆̂́𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒎𝒂̣𝒏𝒈 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒂̉𝒐

𝑲𝒆̂́𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒏𝒆̂𝒏 đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒏 𝒉𝒐̛𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝑽𝑷𝑵 - 𝑲𝒆̂́𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒎𝒂̣𝒏𝒈 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒂̉𝒐

Nguyễn Thị Tâm
tháng 5 2020 — 2745 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕

𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕

Nguyễn Thị Tâm
tháng 5 2020 — 2789 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑩𝒊́ 𝒌𝒊́𝒑 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒐̉

𝑩𝒊́ 𝒌𝒊́𝒑 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒐̉

Nguyễn Thị Tâm
tháng 5 2020 — 3441 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑵𝒈𝒖𝒚 𝒄𝒐̛ 𝑩𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏

𝑵𝒈𝒖𝒚 𝒄𝒐̛ 𝑩𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏

Nguyễn Thị Tâm
tháng 4 2020 — 2459 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝑩𝒂̣𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒅𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝑪𝒐𝒗𝒊𝒅-19

𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝑩𝒂̣𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒅𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝑪𝒐𝒗𝒊𝒅-19

Nguyễn Thị Tâm
tháng 4 2020 — 2226 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑻𝒉𝒖́𝒄 đ𝒂̂̉𝒚 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒖̛̣ 𝒈𝒊𝒂́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏: 𝑲𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒌𝒚̉ 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒂̀ đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒍𝒖̛̣𝒄

𝑻𝒉𝒖́𝒄 đ𝒂̂̉𝒚 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒖̛̣ 𝒈𝒊𝒂́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏: 𝑲𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒌𝒚̉ 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒂̀ đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒍𝒖̛̣𝒄

Nguyễn Thị Tâm
tháng 4 2020 — 3083 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑳𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒖̛̀ 𝒙𝒂 𝒎𝒐̣𝒊 𝒍𝒖́𝒄 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒐̛𝒊

𝑳𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒖̛̀ 𝒙𝒂 𝒎𝒐̣𝒊 𝒍𝒖́𝒄 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒐̛𝒊

Nguyễn Thị Tâm
tháng 4 2020 — 2317 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑪𝒂́𝒄 𝒙𝒖 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒈𝒊̀𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒂̀𝒊

𝑪𝒂́𝒄 𝒙𝒖 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒈𝒊̀𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒂̀𝒊

Nguyễn Thị Tâm
tháng 4 2020 — 2656 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
10 𝒕𝒉𝒐́𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ (𝑷2)

10 𝒕𝒉𝒐́𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ (𝑷2)

Nguyễn Thị Tâm
tháng 4 2020 — 2442 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu

IT-CARE

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔. 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Tags

Archives

Go to top